Vertel ons al uw ideeën!

Wij zorgen dat uw business een boost krijgt en in het oog springt door een op maat gemaakte oplossing. Wij kijken ernaar uit om jouw bedrijf een boost te geven!

Contact

Grafisch ontwerp en Webdesign in Aarschot

Wij kijken ernaar uit om jouw bedrijf een boost te geven!
Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Criativa design, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Criativa design te aanvaarden.


Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1 Alle prijzen in offertes, bestekken en /of bestellingen zijn exclusief BTW.
2.2. Alle aanbiedingen en offertes van Criativa design zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per email te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Criativa Design wordt bevestigd en daartegen binnen 7 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Criativa Design met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Criativa Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.


Artikel 3. Prijzen, facturatie en betalingen

3.1 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Criativa Design gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
3.2 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 40% van het factuurbedrag. Het saldo van 60% wordt na uitvoering van de opdracht gefactureerd en is betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum.

3.3 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Criativa Design (vermeld op alle facturen, offertes en website).
3.4 Jaarlijks ontvangt de opdrachtgever op 18 december een factuur betreffende de kosten van het aankomende kalenderjaar. Betaling dient voldaan te worden voor 1 januari. (14 dagen na uitschrijven jaarlijkse factuur) Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
3.5 Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Criativa Design een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 30,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
3.6 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
3.7 Criativa design behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


Artikel 4. Annulatie van de bestelling

4.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Criativa design haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs.


Artikel 5. Levering

5.1 De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Criativa design niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.Artikel 6. Risico
6.1 Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Criativa Design bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.
Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Criativa Design te worden bezorgd binnen een termijn van 10 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen
8.1. Criativa Design verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Criativa Design zijn middelenverbintenissen. Criativa Design is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2. Criativa Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Criativa Design zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Criativa Design of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van Criativa Design met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Criativa Design. De totale aansprakelijkheid van Criativa Design, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Criativa Design werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Criativa Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Criativa Design geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.


Artikel 9. Aansprakelijkheid software

9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,...) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,...), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma's en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.


Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma's en halfgeleiders.


10.2 Zolang geen nadere afspraken tussen Criativa Design en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Criativa Design aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals foto’s, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d. blijven deze eigendom van Criativa Design.
10.3 Alle teksten en inhoud van het product, die afgeleverd zijn door de klant, zijn intellectueel eigendom van de klant.
10.4 Alle onderdelen die door Criativa Design zijn gecreëerd, zijn eigendom van Criativa Design. Dit beslaat het ontwerp, de achterliggende code, systemen voor fotoweergave, animatiesystemen en afbeeldingen die door Criativa Design werden aangebracht.
10.5 Alle onderdelen die door derden werden ontwikkeld, die door Criativa Design in een project werden geïmplementeerd, blijven eigendom van de ontwikkelaar.

10.6 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Criativa Design ontwikkelde sites en web-applicaties.

10.7 De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Criativa Design gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.

10.8 Indien de website evenwel foto's of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Criativa Design werden gehaald van een website die online foto's en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto's en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Criativa Design verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto's en illustraties.

10.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Criativa Design of een derde waarmee Criativa Design hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Criativa Design, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

10.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Criativa Design ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Criativa Design onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Criativa Design waarvan hij kennis neemt.Artikel 11. Ondersteuning, Hostingdiensten & domeinnaam


11.1 Ondersteuning binnen de eerste 30 kalenderdagen na aflevering is gratis. Daarna geldt het normale ondersteuningstarief.
11.2 Het normale ondersteuningstarief is € 20,- per half uur.
11.3 Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt Criativa Design samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Criativa Design de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

11.4 De hostingdiensten worden door Criativa Design aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Criativa Design en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan Criativa Design over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van Criativa Design. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

11.5 Criativa Design is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

11.6 Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Criativa Design wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Criativa Design van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Criativa Design kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Criativa Design eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.


Artikel 12. Aanlevering bronbestanden

12.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.


Artikel 13. Meerder ontwerpers/ ontwerpbureaus

13.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerder ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van Criativa Design dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.Artikel 14. Beëindiging van de overeenkomst
14.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Criativa Design het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

14.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Criativa Design verleende diensten betalen, alsook de kosten die Criativa Design moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag dat Criativa Design nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Criativa Design. Bovendien behoudt Criativa Design het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

14.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.


Artikel 15. Geheimhoudingsplicht

15.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 16. Verwerking persoonsgegevens

16.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Criativa Design, heeft Criativa Design de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

16.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Criativa Design persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer', i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten.

16.3 De klant beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens mits bewijs van identiteit (bv. aan de hand van een kopie van de identiteitskaart). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan Criativa Design bezorgt te worden. Dit kan via info@criativa-design.be of via het postadres. Criativa Design stelt alles in het werk om de gegevens zo spoedig mogelijk bij te werken.

In geval van vragen of klachten kan er steeds contact opgenomen worden via 0470 54 67 40 of info@criativa-design.be


Artikel 17. Referentie
17.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Criativa Design voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Criativa Design.Artikel 18. Overmacht

18.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Criativa Design geen controle heeft, bevrijden Criativa Design, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

18.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Criativa Design tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.


Artikel 19. Nietigheid

19.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Criativa Design en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.


Artikel 20. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

20.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Criativa Design. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Leuven.


Artikel 21. Privacy
Alle gegevens worden met de nodige zorg en discretie door Criativa Design behandeld zoals opgenomen in artikel 16. Meer info over de privacy richtlijnen is terug te vinden op de privacy statement pagina.

Algemene voorwaarden Criativa Design – sep 2019

PRIVACY POLICE1. GEGEVENS DIE DOOR DE KLANT VERSTREKT WORDEN
Criativa Design kan de gegevens, die door de klant verstrekt worden, voor de volgende doeleinden gebruiken:

• Het verwerken van de bestelling.

• Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin aanmeldgegevens vermeld staan.

• Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Criativa Design denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

• De website die ontwikkeld werd voor de klant, zal steeds weergegeven worden op de website van Criativa Design, als voorbeeld voor toekomstige klanten. Specifieke klantengegevens zullen hiervoor niet gebruikt worden.


2. GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN
Gegevens die door de klant aan Criativa Design zijn verstrekt (zoals, maar niet beperkt tot e-mailadressen, telefoonnummers, wachtwoorden, …) zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.


3. BEVEILIGING
De gegevens die de klant aan Criativa Design verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.


4. AANPASSING VAN KLANTGEGEVENS
De klant beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens mits bewijs van identiteit (bv. aan de hand van een kopie van de identiteitskaart). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan Criativa Design bezorgt te worden. Dit kan via info@criativa-design.be of via het postadres. Criativa Design stelt alles in het werk om de gegevens zo spoedig mogelijk bij te werken.
Location

3200 – Aarschot
Belgie

Contact

(+32) 0470 54 67 40
info@criativadesign.be

Our hours

09:00  – 18.00 
Maandag – Vrijdag

© 2019 Criativa Design | alle rechten voorbehouden